सहकारीका सिद्धान्तहरू

  • अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी महासंघद्वारा पारित सहकारीका सात सिद्धान्तहरू
  • विश्व ऋण परिषदद्वारा प्रतिपादित ९ वटा सिद्धान्तहरू

अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी महासंघद्वारा पारित सहकारीका सात सिद्धान्तहरू

(१) स्वेच्छिक तथा खुला सदस्यता ।

(२) सदस्यहरूद्वारा प्रजातान्त्रिक नियन्त्रण ।

(३) सदस्यहरूको आर्थिक सहभागिता ।

(४) स्वायत्तता तथा स्वतन्त्रता ।

(५) शिक्षा, तालिम र सूचना ।

(६) सहकारीहरू बीच सहयोग ।

(७) समुदाय प्रति चासो ।

विश्व ऋण परिषदद्वारा प्रतिपादित ९ वटा सिद्धान्तहरू

(१) प्रजातान्त्रिक संरचना

१.१ खुल्ला र स्वेच्छिक सदस्यता ।

१.२ प्रजातान्त्रिक नियन्त्रण ।

१.३ समानता ।

(२) सदस्यलाई सेवा

२.४ सदस्यलाई सेवा ।

२.५ सदस्यहरूलाई लाभांश वितरण । २.६ आर्थिक स्थायित्व ।

(३) सामाजिक उद्देश्यहरू

३.७ अनवरत शिक्षा ।

३.८ सहकारीहरू बीच सहयोग ।

३.९ सामाजिक दायित्व ।