महिनाको उत्कृष्ट सदस्य छनौटका आधारहरू

  • मासिक बचत खातामा एउटै मितिमा निश्चित रकम जम्मा गर्ने गरेको
  • कम्तीमा २ वटा अन्य बचत खाताहरूमा नियमित कारोवार गर्ने गरेको
  • ऋण लिएको भएमा राम्रो उद्यम गरी ऋणको किस्ता समयमा बुझाएको ।
  • संस्थाले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सक्रिय सहभागी हुने गरेको ।
  • संस्थाको सदस्य विस्तार अभियान वा अन्य व्यावसायिक विकासमा टेवा पु¥याएको ।
  • मासिक बचत पछिल्लो ५ वर्षमा फिर्ता नलिएको ।
  • आफ्नो सम्पूर्ण वित्तीय कारोवार यसै संस्थाबाट गर्ने गरेको ।
  • यस महिनामा उत्कृष्ट कारोवार गरेको ।